ANIME E MANGA

Yari no Yusha no Yarinaoshi – Adattato in manga e romanzo